Language of document :

Talan väckt den 12 december 2005 - Klopfer mot kommissionen

(mål F-118/05)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Matthias Klopfer (Berlin, Tyskland) (ombud: E. Pätzel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet ADMIN.B.2/D (05) 18479/EGL som fattats av direktören för Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) den 29 augusti 2005,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden deltog uttagningsprov EPSO/B/11/03 med syfte att upprätta en reserv för framtida rekrytering av assistenter i lönegrad B5 eller B4 inom området för produktion av publikationer: korrekturläsning.

Uttagningskommittén för detta uttagningsprov beslutade att inte uppta sökandens resultat till bedömning eftersom han endast hade uppfyllt kravet på tre års yrkeserfarenhet genom deltidsarbete, vilket enligt uttagningskommittén inte motsvarade de uppställda kraven.

Sökanden har till stöd för sin talan gjort gällande att likabehandlingsprincipen enligt artikel 5 i tjänsteföreskrifterna åsidosatts. Dessutom har han anfört att lydelsen i meddelandet om uttagningsprov tvetydigt, vilket medför att principen om att fast praxis är bindande för förvaltningen har åsidosatts.

____________