Language of document :

16. detsembril 2005 esitatud hagi - De Meerleer versus komisjon

(Kohtuasi F-121/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada avaliku konkursi EPSO/A/19/04 konkursikomisjoni 12. aprilli 2005. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur ja sellest tulenevalt otsustati mitte lubada teda konkursile ega vaadata läbi tema kirjalikku katset;

tühistada konkursikomisjoni 30. mai 2005. aasta otsus, millega keelduti võtmast seisukohta hageja 18. mai 2005. aasta taotluse suhtes vaadata asi uuesti läbi ja kõik sellest tulenevad ja/või sellega seotud aktid;

vajadusel tühistada ametisse nimetava asutuse 2. septembri 2005. aasta otsus, mis tehti hagejale teatavaks 14. septembril 2005 ning millega jäeti rahuldamata 13. juunil 2005 numbri all R/493/05 registreeritud hageja kaebus;

mõista kostjalt hageja kasuks välja materiaalse ja moraalse kahju eest ex aequo et bono põhimõtte kohaselt hinnatud kahjutasuna 25 000 eurot, mida võidakse menetluse käigus suurendada või vähendada;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja osales tsiviilehituse, inseneritöö, keemia/keemiatoodete/keemiatööstuse ja õhutranspordi valdkonna juhi ametikohale A7/A/6 töölevõtmise reservnimekirja koostamiseks korraldatud avalikul konkursil EPSO/A/19/04. Pärast eelvaliku testi edukat läbimist saatis ta EPSOle oma kandideerimistaotluse koos nõutud tõendavate dokumentidega. Pärast toimiku läbivaatamist kõrvaldas konkursikomisjon hageja konkursilt, kuna tal puudus piisav kutsealane kogemus.

Hageja väidab, et konkursikomisjon rikkus personalieeskirjade artikli 29 lõike 1 punkti a ja artiklit 30 ning personalieeskirjade III lisa artiklit 5, samuti konkursiteadet, kuna ilmne hindamisviga mõjutas negatiivselt hageja kutsealase kogemuse hindamist ja otsust lükata tema kandidatuuri tagasi. Pealegi olid nimetatud otsuse põhjendused ebapiisavad.

Lisaks heidab hageja konkursikomisjonile ja ametisse nimetavale asutusele ette personalieeskirjade artikli 25 ja personalieeskirjade III lisa artikli 7 rikkumist ning konkursiteate ja kandidaatide võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumist. Eelkõige põhjustas ebausaldusväärsete infosüsteemide kasutamine kirjavahetuses hagejaga tema diskrimineerimise võrreldes teiste kandidaatidega.

Teise võimalusena, juhul kui kohus ei rahulda tema vaidlustatud otsuste tühistamise taotlust, leiab hageja, et nende otsustega talle tekitatud moraalne ja materiaalne kahju tuleb kompenseerida hüvitise maksmisega.

____________