Language of document :

Kanne 16.12.2005 - De Meerleer v. komissio

(Asia F-121/05)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Avoimen kilpailun EPSO/A/19/04 valintalautakunnan 12.4.2005 päivätty päätös olla hyväksymättä kantajan hakemusta ja siten olla hyväksymättä kantajan osallistumista kilpailuun ja olla korjaamatta kantajan tekemää kirjallista koetta on kumottava.

Valintalautakunnan 30.5.2005 päivätty päätös kieltäytyä lausumasta kantajan 18.5.2005 tekemästä uudelleenkäsittelypyynnöstä ja kaikki sen jälkeiset ja/tai siihen liittyvät toimet on kumottava.

Nimittävän viranomaisen 2.9.2005 päivätty päätös, joka on annettu kantajalle tiedoksi 14.9.2005 ja jossa kantajan oikaisuvaatimus, joka on rekisteröity 13.6.2005 viitteellä R/493/05, on hylätty, on kumottava siltä osin kuin se on tarpeen.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan korvauksena kantajalle aiheutuneesta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä kohtuullisena pidetty 25 000 euroa, jota määrää voidaan oikeudenkäynnin aikana korottaa tai alentaa.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja on osallistunut avoimeen kilpailuun EPSO/A/19/04 varallaololuettelon laatimiseksi palkkaluokan A7/A6 hallintovirkamiesten myöhempää palvelukseen ottamista varten seuraavilla aloilla: maa- ja vesirakennustekniikka, insinööritieteet, kemia/kemikaalit/kemian tekniikka ja lentoliikenne. Läpäistyään esivalintakokeet kantaja lähetti EPSOlle kilpailuun osallistumista koskeva hakemuksensa, jonka liitteenä oli vaaditut todistukset. Nämä asiakirjat tutkittuaan valintalautakunta eväsi kantajalta kilpailuun osallistumisen sillä perusteella, että hänellä ei ollut riittävästi työkokemusta.

Kantaja väittää, että valintalautakunta on rikkonut henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 30 artiklaa, henkilöstösääntöjen liitteessä III olevaa 5 artiklaa sekä kilpailuilmoitusta, koska kantajan työkokemuksen arvioinnissa ja päätöksessä, jossa hänen hakemustaan ei hyväksytä, on ilmeinen arviointivirhe. Lisäksi mainittu päätös on kantajan mukaan perusteltu puutteellisesti.

Lisäksi kantaja väittää, että valintalautakunta ja nimittävä viranomainen ovat rikkoneet henkilöstösääntöjen 25 artiklaa, henkilöstösääntöjen liitteessä III olevaa 7 artiklaa sekä kilpailuilmoitusta ja hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Erityisesti se, että kantajan kanssa käydyssä kirjeenvaihdossa on käytetty epäluotettavia tietojärjestelmiä, on kantajan mukaan syrjinyt kantajaa muihin hakijoihin nähden.

Toissijaisesti, siinä tapauksessa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei hyväksy kantajan vaatimusta riidanalaisten päätösten kumoamisesta, kantaja katsoo, että vahingonkorvaus on soveliain tapa näistä päätöksistä hänelle aiheutuneen aineellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen korvaamiseksi.

____________