Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2005 r. - De Meerleer przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-121/05)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgia) [Przedstawiciel: E. Boigelot, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/A/19/04 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie nieuwzględnienia kandydatury skarżącego i w związku z tym niedopuszczenie go do udziału w konkursie oraz zaniechanie sprawdzania testu pisemnego;

uchylenie decyzji komisji konkursowej z dnia 30 maja 2005 r. odmawiającej ustosunkowania się do żądania ponownego przeegzaminowania skarżącego z dnia 18 maja 2005 r. oraz uchylenie wszystkich aktów opartych na tej decyzji lub z nią związanych;

jeśli jest to konieczne uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 2 września 2005 r. doręczonej skarżącej w dniu 14 września 2005 r. oddalającej zażalenie skarżącego wpisane do rejestru w dniu 13 czerwca 2005 r. pod numerem R/493/05;

nakazanie Komisji wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia tytułem naprawy szkód materialnych i moralnych oraz utraconych korzyści w wysokości ex aequo et bono 25000 EUR, z zastrzeżeniem podwyższenia lub obniżenia tej kwoty w trakcie postępowania;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący wziął udział w konkursie otwartym EPSO/A/19/04 służącym utworzeniu listy rezerwowej administratorów na ścieżce kariery A7/A/6 w dziedzinach wyspecjalizowanych inżynierii cywilnej, inżynierii, chemii/produktów chemicznych/chemii przemysłowej i transportu lotniczego. W następstwie pomyślnego uczestnictwa w teście wstępnym skarżący przesłał EPSO swoją kandydaturę wraz z towarzyszącymi jej dokumentami uwierzytelniającymi. Po przeprowadzeniu oceny dossier komisja wykluczyła skarżącego z udziału w konkursie ze względu na brak dostatecznego doświadczenia zawodowego.

Skarżący twierdzi, ze komisja konkursowa naruszyła art. 29 ust. 1 lit. a) i art. 30 regulaminu pracowniczego oraz art. 5 załącznika II do regulaminu, jak również ogłoszenie o konkursie, ponieważ ocena doświadczenia zawodowego skarżącego oraz decyzja nieuwzględniająca jego kandydatury są dotknięte oczywistym błędem w ocenie. Ponadto decyzja ta zawiera niewystarczające uzasadnienie.

Poza tym skarżący zarzuca komisji konkursowej i organowi powołującemu naruszenie art. 25 regulaminu pracowniczego, art. 7 załącznika III do regulaminu oraz ogłoszenia o konkursie i zasady równego traktowania kandydatów. W szczególności zastosowanie systemów informatycznych niefunkcjonujących w przypadku korespondencji ze skarżącym stanowi przejaw dyskryminacji skarżącego w porównaniu z innymi kandydatami.

Tytułem żądania ewentualnego, jeśli Trybunał nie uwzględniłby żądań skarżącego dotyczących uchylenia zaskarżonych decyzji, skarżący jest zdania, że zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia stanowiłoby najwłaściwszą formę naprawienia poniesionych przez niego szkód materialnych i moralnych spowodowanych przez te decyzje.

____________