Language of document :

Žaloba podaná 16. decembra 2005 - De Meerleer/Komisia

(Vec F-121/05)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/A/19/04 z 12. apríla 2005 neprijať kandidatúru žalobcu a následne mu neumožniť zúčastniť sa výberového konania, ani mu neopraviť jeho písomnú skúšku,

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie z 30. mája 2005, ktorým odmietla vyjadriť sa k žiadosti o opätovné preskúšanie žalobcu z 18. mája 2005, ako aj zrušiť akýkoľvek následný a/alebo súvisiaci akt,

pokiaľ je to potrebné, zrušiť rozhodnutie orgánu povereného menovaním z 2. septembra 2005 doručené žalobcovi 14. septembra 2005, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu zaregistrovaná 13. júna 2005 pod číslom R/493/05,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi náhradu škody za ním utrpenú majetkovú a nemajetkovú ujmu vo výške ohodnotenej ex aequo et bono na 25 000 EUR, s výhradou jej zvýšenia alebo zníženia v priebehu konania,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa zúčastnil na výberovom konaní EPSO/A/19/04 za účelom vytvorenia rezervného zoznamu pre prijímanie do zamestnania pracovníkov na úrovni A7/A/6 v špecializovaných oblastiach civilného inžinierstva, inžinierstva, chémie/chemických výrobkov/priemyselnej chémie a leteckej dopravy. Následne po úspechu v predvýberových testoch zaslal žalobca Európskemu úradu pre výber pracovníkov svoju prihlášku doplnenú o požadované podporné dokumenty. Po preskúmaní spisu výberová komisia vylúčila žalobcu z výberového konania z dôvodu nedostatočnosti jeho odborných skúseností.

Žalobca tvrdí, že výberová komisia porušila článok 29 ods. 1 písm. a) a článok 30 Služobného poriadku, článok 5 prílohy III Služobného poriadku, ako aj oznámenie o výberovom konaní tým, že sa dopustila zjavného omylu v posúdení, čo negatívne ovplyvnilo hodnotenie jeho odborných skúseností a malo za následok rozhodnutie neprijať jeho kandidatúru. Naviac toto rozhodnutie obsahovalo len nedostatočné odôvodnenie.

Žalobca ďalej výberovej komisii a orgánu poverenému menovaním vytýka, že porušili článok 25 Služobného poriadku, článok 7 prílohy III Služobného poriadku, ako aj ustanovenia oznámenia o výberovom konaní a zásadu rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi. Osobitne použitie nespoľahlivých informačných systémov v korešpondencii so žalobcom malo za následok jeho diskrimináciu voči ostatným uchádzačom.

Subsidiárne, v prípade, že Súd prvého stupňa nevyhovie jeho návrhu na zrušenie napadnutých rozhodnutí, žalobca sa domnieva, že priznanie náhrady škody by predstavovalo najvhodnejšiu formu nápravy majetkovej a nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi týmito rozhodnutiami.

____________