Language of document :

Talan väckt den 16 december 2005 -De Meerleer mot kommissionen

(mål F-121/05)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som fattats av uttagningskommittén i allmänt uttagningsprov EPSO/A/19/04 den 12 april 2005 att inte anta sökanden och följaktligen inte låta honom delta i uttagningsprovet, eller rätta det skriftliga provet,

ogiltigförklara det beslut som fattats av uttagningskommittén den 30 maj 2005 att inte behandla sökandens begäran att ompröva beslutet, som ingetts den 18 maj 2005 samt alla följande eller relaterade rättsakter,

vid behov, ogiltigförklara det beslut som fattats av tillsättningsmyndigheten den 2 september 2005, och som meddelats sökanden den 14 september 2005, om avslag på sökandens klagomål, vilket registrerades den 13 juni 2005 med ärendenummer R/493/05,

förplikta svaranden att som ersättning för ekonomisk och ideell skada utge skadestånd i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) om 25 000 euro med förbehåll för att detta kan komma att höjas eller sänkas under förfarandet,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden deltog i allmänt uttagningsprov EPSO/A19/04 för att upprätta en anställningsreserv av handläggare (A 7/A 6) inom specialområdena väg- och vattenbyggnad, ingenjörsvetenskap, kemi/kemiska produkter/teknisk kemi och lufttransporter. Efter att ha klarat urvalsproven sände sökanden in sin fullständiga ansökan till EPSO med erforderliga styrkande handlingar som bilagor. Efter granskning av hans ansökan beslutade uttagningskommittén att utesluta honom från uttagningsprovet på grund av hans otillräckliga yrkeserfarenhet.

Sökanden hävdar att uttagningskommittén har åsidosatt artiklarna 29.1 a och 30 i tjänsteföreskrifterna, artikel 5 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna samt meddelandet om uttagningsprov eftersom den gjort en uppenbart oriktig bedömning av hans yrkeserfarenhet i beslutet att utesluta honom från uttagningsprovet. Vidare var nämnda beslut otillräckligt motiverat.

Sökanden hävdar även att uttagningskommittén och tillsättningsmyndigheten har åsidosatt artikel 25 i tjänsteföreskrifterna, artikel 7 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna samt meddelandet om uttagningsprov och principen om likabehandling av sökande. Särskilt användningen av opålitliga datorsystem för korrespondens med sökanden, har inneburit en diskriminering av denne i förhållande till andra sökande.

I andra hand, för det fall personaldomstolen inte skulle ogiltigförklara de omtvistade besluten, anser sökanden att han bör tilldelas ett skadestånd som lämplig ersättning för den ekonomiska och ideella skada han lidit på grund av dessa beslut.

____________