Language of document :

Sag anlagt den 21. december 2005 - Economidis mod Kommissionen

(Sag F-122/05)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J-N Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse om udnævnelse af S. Hogan til stillingen som chef for enheden "RTD.F.5 - Bioteknologi og Genomforskningsmetoder".

Annullation af afgørelsen om at afslå sagsøgerens ansøgning til denne stilling.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen, har anfægtet ansættelsesmyndighedens afslag på hans ansøgning til stillingen som chef for enheden "RTD.F.5 - Bioteknologi og Genomforskningsmetoder" (stillingsopslag KOM/R/7012/04).

Sagsøgeren har til støtte for sine påstande anført, at ansættelsesproceduren er ulovlig, at vedtægtens artikel 29, stk. 1, og artikel 31 er tilsidesat, at begrundelsespligten er tilsidesat samt at der er anlagt et åbenbart urigtigt skøn.

Sagsøgeren har konkret anført:

at ansættelsesmyndigheden ved ikke at fastsætte den lønklasse, der gælder for stillingen, ikke har informeret ansøgerne så præcist som muligt om arten af de forudsætninger, der kræves for at bestride den ledige stilling, således at de blev i stand til at vurdere, om der for deres vedkommende var grundlag for at indgive ansøgning.

at den af Kommissionen anførte begrundelse ikke er relevant, idet den hverken gør det muligt for sagsøgeren at undersøge rigtigheden af afgørelsen eller for Fællesskabets retsinstanser at udøve deres domstolskontrol.

de anfægtede afgørelser er behæftet med et åbenbart urigtigt skøn derved, at den valgte ansøger ikke er i besiddelse af alle de krævede generelle og særlige kvalifikationer, i modsætning til sagsøgeren, hvis erhvervserfaring har bibragt ham betydelig kompetence, især inden for ledelse.

____________