Language of document :

Kanne 21.12.2005 - Economidis v. komissio

(Asia F-122/05)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J-N Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission se päätös on kumottava, jolla S. Hogan nimitettiin "RTD.F.5 - Bioteknologian ja sovelletun genomiikan" yksikön päällikön virkaan.

päätös, jolla kantajan tähän virkaan esittämä hakemus hylättiin, on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on komission virkamies, riitauttaa päätöksen, jolla nimittävä viranomainen hylkäsi hänen hakemuksensa "RTD.F.5 - Bioteknologian ja sovelletun genomiikan" yksikön päällikön virkaan (avointa virkaa koskeva ilmoitus KOM/R/7012/04).

Vaatimustensa tueksi kantaja vetoaa siihen, että palvelukseenottomenettely on lainvastainen, että henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohtaa ja 31 artiklaa on rikottu, että perusteluvelvollisuutta on laiminlyöty ja että asiassa on tehty ilmeinen arviointivirhe.

Konkreettisesti kantaja väittää, että

koska nimittävä viranomainen ei vahvistanut palkkaluokkaa, jossa palvelukseen ottaminen tapahtuu, se ei antanut hakijoille mahdollisimman täsmällistä tietoa niiden edellytysten luonteesta, joita avoimessa virassa toimiminen edellyttää, jotta hakijat voivat arvioida, onko heidän aiheellista esittää hakemus.

komission perusteluilla ei ole asian kannalta merkitystä, koska kantaja ei voi niiden perusteella arvioida, onko päätös perusteltu, eivätkä yhteisöjen tuomioistuimet voi harjoittaa niiden perusteella tuomioistuinvalvontaansa.

riidanalaisessa päätöksessä on ilmeinen arviointivirhe siltä osin kuin hyväksytyllä hakijalla ei ole kaikkea edellytettyä yleistä ja erityistä pätevyyttä, toisin kuin kantajalla, jonka työkokemus osoittaa, että hän on erittäin pätevä muun muassa hallinnoinnin alalla.

____________