Language of document :

Beroep ingesteld op 21 december 2005 - Economidis tegen Commissie

(Zaak F-122/05)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Ioannis Economidis (Sint-Stevens-Woluwe, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

nietig te verklaren het besluit van de Commissie houdende aanstelling van S. Hogan als hoofd van de afdeling "RTD.F.5 - Biotechnologie en toegepaste genoomwetenschap";

nietig te verklaren het besluit tot afwijzing van verzoekers sollicitatie naar dat ambt;

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, ambtenaar van de Commissie, komt op tegen de afwijzing door het TABG van zijn sollicitatie naar het ambt van hoofd van de afdeling "RTD.F.5 - Biotechnologie en toegepaste genoomwetenschap" (kennisgeving van vacature COM/R/7012/04).

Tot staving van zijn conclusies voert hij aan: onwettigheid van de aanwervingsprocedure, schending van de artikelen 29, lid 1, en 31, van het Statuut, schending van de motiveringsplicht en kennelijke beoordelingsfout.

Concreet draagt hij voor dat:

het TABG, door de rang van het te vervullen ambt niet vast te stellen, de sollicitanten niet zo juist mogelijk heeft geïnformeerd over de aard van de voor het uitoefenen van het te vervullen ambt gestelde voorwaarden, teneinde hen in staat te stellen te beoordelen, of het voor hen dienstig is te solliciteren;

de motivering van de Commissie niet ter zake dienend is, nu op basis daarvan verzoeker de gegrondheid van het besluit niet kan onderzoeken en de gemeenschapsrechter zijn rechterlijke toetsing niet kan uitoefenen;

de bestreden besluiten gebrekkig zijn wegens een kennelijke beoordelingsfout, aangezien de gekozen sollicitant niet over alle vereiste algemene en bijzondere kwalificaties beschikte, dit in tegenstelling tot verzoeker, uit wiens beroepservaring zijn hoge bekwaamheid, met name op het gebied van management, blijkt.

____________