Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2005 r. − Economidis przeciwko Komisji

(Sprawa F-122/05)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgia) [Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J-N Louis, E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji o powołaniu S. Hogana na stanowisko kierownika wydziału RTD.F.5 - Biotechnologia i genomika stosowana;

uchylenie decyzji o odrzuceniu kandydatury skarżącego na stanowisko;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik Komisji, sprzeciwia się odrzuceniu przez organ powołujący jego kandydatury na stanowisko kierownika wydziału RTD.F.5 - Biotechnologia i genomika stosowana (ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy nr COM/R/7012/04).

Na poparcie swoich żądań, podnosi on zarzut niezgodnego z prawem postępowania w sprawie naboru, naruszenie art. 29 ust. 1 oraz art. 31 regulaminu pracowniczego, naruszenie obowiązku uzasadnienia, jak również oczywisty błąd w ocenie.

W szczególności skarżący podnosi, że:

w związku z brakiem określenia grupy zaszeregowania, jakiej odpowiadałoby stanowisko do objęcia, organ powołujący nie poinformował kandydatów w sposób możliwie najbardziej dokładny o charakterze warunków wymaganych do objęcia stanowiska, tak by ci mogli byli ocenić, czy złożenie podania o przyjęcie jest w ich wypadku celowe;

uzasadnienie przedstawione przez Komisję nie jest właściwe, gdyż nie pozwala ono skarżącemu na zbadanie zasadności decyzji ani sądowi wspólnotowemu na wykonywanie kontroli sądowej;

zaskarżone decyzje są dotknięte oczywistym błędem w ocenie, gdyż wybrany kandydat nie posiadał wszystkich wymaganych kwalifikacji ogólnych i szczególnych, w przeciwieństwie do skarżącego, którego doświadczenie zawodowe wskazuje na wysokie kompetencje, w szczególności w zakresie zarządzania.

____________