Language of document :

Talan väckt den 21 december 2005 - Ioannis Economidis mot Europeiska gemenskapernas kommission

(mål F-122/05)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marshal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut att tillsätta S. Hogan på tjänsten som chef för enheten RTD.F.5 - Tillämpad bio- och genteknik,

ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens ansökan till denna tjänst, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid kommissionen, motsätter sig att tillsättningsmyndigheten avslagit hans ansökan till tjänsten som chef för enheten RTD.F.5 - Tillämpad bio- och genteknik (meddelande om lediga tjänster KOM/R/7012/04).

Till stöd för sina yrkanden åberopar sökanden att rekryteringsförfarandet är rättsstridigt och att artiklarna 29.1 och 31 i tjänsteföreskrifterna och motiveringsskyldigheten har åsidosatts och att det gjorts en uppenbart oriktig bedömning.

Han gör konkret gällande följande:

-    Tillsättningsmyndigheten har, med tanke på att tjänstens lönegrad inte fastställts, inte på ett så precist sätt som möjligt upplyst de sökande om vilka krav som ställs på den som skall inneha tjänsten i fråga, så att dessa har möjlighet att bedöma huruvida det är lämpligt för dem att söka denna.

-    Den motivering som kommissionen lämnat är irrelevant, såtillvida som det varken gör det möjligt för sökanden att bedöma om beslutet är välgrundat eller för gemenskapsdomstolarna att utöva sin domstolskontroll.

-    De ifrågasatta besluten grundar sig på en uppenbart oriktig bedömning, då den person som utvalts för tjänsten inte uppfyller samtliga de allmänna och särskilda villkor som uppställts, i motsats till sökanden, vars yrkeserfarenhet visar på hög kompetens, särskilt som chef.

____________