Language of document :

Sag anlagt den 13. december 2005 - Bracke mod Kommissionen

(Sag F-123/05)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jean-Marc Bracke (Watermael-Boitsfort, Belgien) (ved avocat P. Bruwier)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 7. september 2005 som svar på Jean-Marc Brackes klage (nr. R/570/05) samt af de efterfølgende retsakter udfærdiget som konsekvens heraf.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som bestod udvælgelsesprøve KOM/PC/04, har anfægtet lovligheden af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at ansætte ham som tjenestemand på prøve med den begrundelse, at han ikke opfylder de anciennitetsbetingelser, der er opført blandt betingelserne for deltagelse i førnævnte udvælgelsesprøve.

Sagsøgeren har anført, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter vedtægtens artikel 27 derved, at den uden gyldig grund udelukker en del af ansøgerne til den stilling, der skal besættes. Sagsøgeren har desuden anført, at der er sket tilsidesættelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling, af princippet om god forvaltningsskik, af princippet om udvælgelseskomitéens uafhængighed samt af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning. Sagsøgeren har endelig anført, at bestemmelsen om meddelelsen af udvælgelsesprøven, hvorpå nævnte afgørelse er baseret, nemlig punkt III.1, er ulovlig, idet den strider mod princippet om forbud mod forskelsbehandling, og følgelig bør erklæres for uanvendelig i henhold til artikel 241 EF.

____________