Language of document :

13. detsembril 2005 esitatud hagi - Bracke versus komisjon

(Kohtuasi F-123/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jean-Marc Bracke (Watermael-Boitsfort, Belgia) (esindaja: advokaat P. Bruwier)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada otsus, mille ametisse nimetav asutus tegi Jean-Marc Bracke kaebuse (nr R/570/05) kohta 7. septembril 2005 ja kõik selle otsuse tagajärjel tehtud toimingud;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on konkursi KOM/PC/04 edukalt läbinud isik, vaidlustab ametisse nimetava asutuse selle otsuse õiguspärasuse, millega teda ei nimetatud katseajal olevaks ametnikuks põhjendusega, et tal puudus vastav tööstaaž, mis oli ette nähtud eespool viidatud konkursi tingimustes.

Hageja väidab, et vaidlusalune otsus rikub personalieeskirjade artiklit 27, kuna see välistab ilma põhjenduseta osa kandidaatidest täidetavalt ametikohalt. Lisaks viitab ta mittediskrimineerimise põhimõtte, hea halduse põhimõtte, konkursikomisjoni sõltumatuse põhimõtte ja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisele. Viimaseks väidab ta, et konkursiteadaande punkt III.1, millel põhineb kõnealune otsus, on õigusvastane, kuna see rikub mittediskrimineerimise põhimõtet ja tuleb seega jätta EÜ artikli 241 alusel kohaldamata.

____________