Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2005 r. - Bracke przeciwko Komisji

(Sprawa F-123/05)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean-Marc Bracke (Watermael-Boitsfort, Belgia) [Przedstawiciel: P. Bruwier, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji z dnia 7 września 2005 r. wydanej przez organ powołujący w odpowiedzi na zażalenie Jeana-Marca Bracke'a (nr R/570/05), jak również późniejszych aktów wydanych w związku z tą decyzją;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, laureat konkursu COM/PC/04, kwestionuje zasadność decyzji organu powołującego o niezatrudnieniu go w charakterze urzędnika na okres próbny z uwagi na to, że nie spełnił warunków dotyczących stażu pracy wymienionych wśród szeregu warunków kwalifikacyjnych wspomnianego konkursu.

Skarżący twierdzi, że sporna decyzja narusza art. 27 regulaminu pracowniczego, gdyż wyklucza, bez odpowiedniego uzasadnienia, część kandydatów na stanowisko, które ma zostać objęte. Ponadto, podnosi on naruszenie zasady niedyskryminacji, zasady dobrej administracji, zasady niezawisłości komisji konkursowej, jak również zasady uzasadnionych oczekiwań. Wreszcie twierdzi, iż sformułowania, a konkretnie pkt III.1, użyte w ogłoszeniu o naborze, na których opiera się wspomniana decyzja są niezgodne z prawem, gdyż naruszają zasadę niedyskryminacji i z tego względu należy uznać, że zgodnie z art. 241 WE nie znajdują one zastosowania.

____________