Language of document :

Beroep ingesteld op 19 december 2005 - Tsarnavas tegen Commissie

(Zaak F-125/05)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: V. Tsarnavas (Athene, Griekenland) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

Nietig te verklaren het besluit van het TABG van 1 april 2005 houdende afwijzing van het door verzoeker krachtens artikel 90, lid 1, van het Statuut ingediende verzoek (verzoek nr. D/007/05);

Voorzover nodig nietig te verklaren het besluit van de Commissie van 7 oktober 2005 houdende afwijzing van de klacht van verzoeker (nr. R/488/05);

Verweerster te veroordelen tot betaling van een vergoeding van 72 000 EUR voor de materiële en morele schade die verzoeker heeft geleden als gevolg van de onregelmatigheden of dienstfouten die de Commissie herhaaldelijk heeft begaan in het kader van de bevorderingsrondes 1998 en 1999;

Verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker bestrijdt de besluiten van de Commissie houdende afwijzing van het verzoek en de klacht die hij had ingediend teneinde een vergoeding te krijgen voor de materiële en morele schade die hij heeft geleden door de opstelling van de Commissie in het kader van de bevorderingsrondes 1998 en 1999. Om de door de Commissie te zijnen aanzien genomen maatregelen aan te vechten heeft verzoeker immers vier precontentieuze en vier contentieuze procedures aangespannen, die hebben geleid tot intrekking dan wel nietigverklaring van genoemde maatregelen.

De materiële schade vloeit voort uit het feit dat verzoeker de hulp van een raadsman heeft moeten inroepen teneinde zijn verdediging in het kader van de precontentieuze procedures ten volle te waarborgen. De morele schade is veroorzaakt door de situatie van onzekerheid waarin verzoeker zich gedurende meerdere jaren heeft bevonden, alsmede door zijn verlies van vertrouwen in de instelling.

____________