Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2005 r. - Tsarnavas przeciwko Komisji

(Sprawa F-125/05)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vassilios Tsarnavas (Ateny, Grecja) [Przedstawiciel: N. Lhoëst, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 1 kwietnia 2005 r. oddalającej wniosek skarżącego złożony na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego (wniosek nr D/007/05);

o ile zachodzi taka potrzeba, uchylenie decyzji Komisji z dnia 7 października 2005 r. oddalającej zażalenie skarżącego (nr R/488/05);

zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania w wysokości 72 000 EUR za poniesioną przez skarżącego szkodę i doznaną krzywdę w związku z nieprawidłowościami lub powtarzającymi się niezgodnymi z prawem działaniami administracji, popełnionymi przez Komisję w ramach postępowania w sprawie awansu w 1998 r. i w 1999 r.;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący kwestionuje decyzje Komisji oddalające, kolejno, wniosek i zażalenie złożone w celu uzyskania odszkodowania poniesionej szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, które zostały spowodowane działaniem Komisji w ramach postępowania w sprawie awansu w 1998 r. i w 1999 r. Skarżący wszczynał mianowicie, celu podważenia środków podjętych wobec niego przez Komisję, czterokrotnie postępowanie poprzedzające wniesienie skargi oraz cztery postępowania sądowe, które prowadziły do wycofania albo uchylenia wspomnianych środków.

Szkoda wynika z faktu, iż w celu zapewnienia pełnego prawa do obrony w trakcie postępowania poprzedzającego wniesienie skargi, skarżący musiał skorzystać z profesjonalnej porady prawnej. Krzywda wynika z sytuacji niepewności, w jakiej znajdował się skarżący na przestrzeni kilku lat, jak również utraty zaufania do instytucji.

____________