Language of document :

Žaloba podaná 19. decembra 2005 - Tsarnavas/Komisia

(Vec F-125/05)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Vassilios Tsarnavas (Atény, Grécko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie orgánu povereného menovaním z 1. apríla 2005, ktorým sa zamietla žiadosť žalobcu podaná v súlade s článkom 90 ods. 1 Služobného poriadku (žiadosť č. D/007/05),

v rozsahu v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutie Komisie zo 7. októbra 2005, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobcu (č. R/488/05),

zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody vo výške 72 000 EUR za majetkovú a nemajetkovú škodu utrpenú žalobcom v dôsledku opakovaných nezrovnalostí alebo chýb v postupe, ktorých sa Komisia dopustila v rámci období povyšovania 1998 a 1999,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca napáda rozhodnutia Komisie, ktorými sa zamietla ním podaná žiadosť a sťažnosť s cieľom získania náhrady škody za majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorá mu bola spôsobená konaním Komisie v rámci období povyšovania 1998 a 1999. Za účelom spochybnenia opatrení prijatých voči nemu Komisiou, začal totiž žalobca štyri predsporové konania a štyri sporové konania, ktoré viedli buď k odvolaniu alebo zrušeniu týchto opatrení.

Majetková ujma vyplýva zo skutočnosti, že pre riadne zabezpečenie svojej obrany v rámci predsporových konaní sa žalobca musel obrátiť na právneho zástupcu. Nemajetková ujma vyplýva z neistej situácie, v ktorej sa žalobca nachádzal počas viacerých rokov, ako aj z jeho straty dôvery v inštitúciu.

____________