Language of document :

Talan väckt den 19 december 2005 - Vassilios Tsarnavas mot Europeiska gemenskapernas kommission

(mål F-125/05)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vassilios Tsarnavas (Aten, Grekland) (ombud: advokaten N. Lhoest)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

Ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 1 april 2005 att avslå sökandens ansökan som ingetts med stöd av artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna (ansökan nr D/007/05).

Om nödvändigt: ogiltigförklara kommissionens beslut av den 7 november 2005 att avslå sökandens överklagande (nr R/488/05).

Kommissionen skall förpliktas att betala en ersättning om 72 000 EUR för sökandens ekonomiska och ideella skada på grund av kommissionens upprepade felaktigheter eller fel i tjänsteutövningen under befordingsåren 1998 och 1999.

- förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har överklagat kommissionens beslut att avslå sökandens ansökan och överklagande för att få kompensation för den ekonomiska och ideella skada som han orsakats av kommissionens agerande under befordringsåren 1998 och 1999. Sökanden har nämligen, för att bestrida de åtgärder som kommissionen har vidtagit, inlett fyra administrativa förfaranden och fyra domstolsförfaranden, med följd att kommissionens åtgärder antingen har dragits tillbaka eller har ogiltigförklarats.

Den ekonomiska skadan har uppstått till följd av sökandens kostnader för advokatarvode vid de administrativa förfarandena. Den ideella skadan har uppstått som en följd av sökandens osäkra situation under fler år samt på grund av att han har förlorat förtroendet för kommissionen.

____________