Language of document :

Žaloba podaná dne 22. prosince 2005 - Borbély v. Komise

(Věc F-126/05)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Andrea Borbély (Brusel, Belgie) (zástupce: R. Stötzel, právník)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. září 2005 v rozsahu, v němž je jím zamítnuto poskytnutí žalobkyni denního příspěvku stanoveného v čl. 10 odst. 1 přílohy VII Služebního řádu Společenství, příspěvku na zařízení podle čl. 5 odst. 1 prvního pododstavce přílohy VII Služebního řádu a zaplacení cestovních výdajů při svém jmenování podle čl. 7 odst. 1 písm. a) přílohy VII Služebního řádu;

uložil Evropské komisi zaplatit žalobkyni denní příspěvek, příspěvek na zařízení a cestovní výdaje při jejím jmenování, včetně úroků od dat, kdy se tyto částky staly splatnými v souladu s přílohou VII Služebního řádu.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, formálně úřednice ministerstva zahraničních věcí v Budapešti, jež byla přeložena do diplomatické služby stálého zastoupení Maďarska u EU v Bruselu na období čtyř let, byla jmenována zaměstnancem Komise se zkušební dobou na místě v Bruselu.

V březnu 2005 si zažádala o příspěvek na zařízení, zaplacení cestovních výdajů při svém jmenování a denní příspěvek. Komise zamítla její žádost.

Žalobkyně tvrdí, že během své stáže byla nadále placena svým maďarským zaměstnavatelem a ponechala si své bydliště a finanční zájmy v Maďarsku. V Bruselu navíc bydlela v zařízeném bytě zajištěném jejím zaměstnavatelem.

Tvrdí, že v judikatuře1 je již zakotveno, že úředník má nárok na výše uvedené zaplacení výdajů a příspěvky v situaci, kdy místo náboru je místem, ve kterém měl úředník bydliště bezprostředně před svým jmenováním z důvodu dočasného přeložení.

____________

1 - Věc T-137/95, Mozzaglia v. Komise, RecueilFP, s. I-A-619 a II-1657.