Language of document :

22. detsembril 2005 esitatud hagi - Borbély versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-126/05)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Andrea Borbély (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat R. Stötzel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul:

tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 30. septembri 2005. aasta otsus selles osas, kuivõrd see jätab hageja ilma Euroopa Ühenduste Ametnike Personalieeskirjade VII lisa artikli 10 lõikes 1 ette nähtud päevarahadest, personalieeskirjade VII lisa artikli 5 lõikes 1 ette nähtud sisseseadmistoetusest ja personalieeskirjade VII lisa artikli 7 lõike 1 punktis a ette nähtud reisikulude hüvitisest seoses tööle asumisega;

kohustada Euroopa Komisjoni maksma hagejale päevarahad, sisseseadmistoetus ja tööle asumisega seotud reisikulude hüvitis koos intressidega alates kuupäevast, mil personalieeskirjade VII lisa kohaselt peab neid summasid maksma.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, ametlikult välisministeeriumi ametnik Budapestis, Ungaris, kes on neljaks aastaks saadetud diplomaatilisse teenistusse Ungari alalises esinduses Euroopa Liidu juures Brüsselis, määrati ametisse komisjoni katseajal oleva teenistujana Brüsselis.

Märtsis 2005 taotles ta sisseseadmistoetust, tööle asumisega seotud reisikulude hüvitamist ja päevarahasid. Komisjon jättis taotluse rahuldamata.

Hageja väidab, et diplomaatilises teenistuses töötades rahastas teda jätkuvalt tema Ungari tööandja ning tema elukoht ja rahalised huvid Ungaris säilisid. Lisaks sellele elas ta Brüsselis tööandja poolt talle kasutamiseks antud möbleeritud korteris.

Hageja väitel on kohtupraktikas1 juba sedastatud, et ametnikul on õigus nimetatud väljamaksetele ja hüvitistele olukorras, kui ametisse määramise koht on sama, kus ametnik lähetuse tõttu vahetult enne ametisse määramist elas.

____________

1 - Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 1996. aasta otsus kohtuasjas T-137/95: Mozzaglia v. komisjon (EKL FP 1995, lk I-A-619 ja II-1657).