Language of document :

Skarga wniesiona w dniu w dniu 22 grudnia 2005 r. - Borbély przeciwko Komisji

(Sprawa F-126/05)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Andrea Borbély (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciel: R. Stötzel, lawyer]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 30 września 2005 r. w zakresie, w jakim odmawia przyznania skarżącej diety dziennej, o której mowa w art. 10 ust. 1 załącznika VII do Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich, dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy załącznika VII do regulaminu pracowniczego oraz zwrotu kosztów podróży w związku z rozpoczęciem przez nią służby, o którym mowa w art. 7 ust.1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego;

zasądzenie od Komisji Europejskiej na rzecz skarżącej kwot diet dziennych, dodatku na zagospodarowanie oraz zwrotu kosztów podróży wypłacanych w związku z rozpoczęciem przez nią służby, wraz z odsetkami od dnia, w którym kwoty te były wymagalne zgodnie z załącznikiem VII do regulaminu pracowniczego.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, były urzędnik ministerstwa spraw zagranicznych w Budapeszcie, Węgry, delegowany do pracy w ramach służby dyplomatycznej do stałego przedstawicielstwa Węgier przy UE w Brukseli na okres czterech lat, została powołana na stanowisko urzędnika na okres próbny w Komisji i zatrudniona w Brukseli.

W marcu 2005 r. złożyła ona wniosek o przyznanie jej diet dziennych, dodatku na zagospodarowanie oraz zwrotu kosztów podróży wypłacanych w związku z rozpoczęciem służby. Komisja oddaliła jej zażalenie.

Skarżąca twierdzi, że podczas swego delegowania, wciąż otrzymywała wynagrodzenie od swojego węgierskiego pracodawcy oraz zachowała swoje miejsce zamieszkania, a także interesy finansowe na Węgrzech. Ponadto, będąc w Brukseli mieszkała w umeblowanym mieszkaniu oddanym do jej dyspozycji przez ówczesnego pracodawcę.

Skarżąca podnosi, iż zgodnie z istniejącym orzecznictwem 1 urzędnik jest uprawniony do wyżej wspomnianych świadczeń i zwrotu kosztów w sytuacji, gdy miejscem naboru urzędnika jest miejsce, w którym zamieszkiwał tuż przed delegowaniem.

____________

1 - Wyrok z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie T-137/95 Mozzaglia przeciwko Komisji (RecFP str. I-A-619 i II-1657).