Language of document :

Žaloba podaná 22. decembra 2005 - Borbély/Komisia

(Vec F-126/05)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Andrea Borbély (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: R. Stötzel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa sa domáha, aby Súd prvého stupňa:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 30. septembra 2005 v rozsahu, v akom zamieta priznať žalobkyni diéty podľa článku 10 ods. 1 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, príspevok na usídlenie podľa prvého pododseku článku 5 ods. 1 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a náhradu cestovných výdavkov pri jej nástupe do služobného pomeru podľa článku 7 ods. 1 písm. a) prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu žalobkyni diét, príspevku na usídlenie a cestovných výdavkov pri jej nástupe do služobného pomeru spolu s úrokmi bežiacich odo dňa vzniku splatnosti uvedených nárokov podľa prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, predtým úradníčka Ministerstva zahraničných vecí v Budapešti, v Maďarsku, poverená na obdobie štyroch rokov pôsobením v Diplomatickej službe Stáleho zastúpenia Maďarska pri Európskej únii v Bruseli, bola menovaná za úradníčku Komisie v skúšobnej dobe na mieste v Bruseli.

V marci 2005 požiadala o vyplatenie príspevku na usídlenie, náhradu cestovných výdavkov pri nástupe do jej služobného pomeru a o vyplatenia diét. Komisia jej žiadosť zamietla.

Žalobkyňa tvrdí, že počas jej poverenia naďalej poberala príjem od svojho maďarského zamestnávateľa a udržiavala svoje bydlisko a finančné záujmy v Maďarsku. Navyše, v Bruseli bývala v zariadenom byte zaobstaranom jej zamestnávateľom.

Tvrdí, že v judikatúre1 už bolo rozhodnuté, že úradník má nárok na vyššie uvedené platby a príspevky, ak miesto nástupu do pracovného pomeru je miestom, v ktorom mal úradník bezprostredne pred vymenovaním bydlisko z dôvodu poverenia.

____________

1 - Vec Mozzaglia/Komisia, T-137/95, Zb. SC s. I-A-619 a II 1657.