Language of document :

Talan väckt den 22 december 2005 - Borbély mot kommissionen

(mål F-126/05)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Andrea Borbély (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten R. Stötzel )

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 30 september 2005 i den mån sökanden därigenom inte beviljas dagtraktamente enligt artikel 10.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, bosättningsbidrag enligt artikel 5.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna eller ersättning för resekostnader då hon tillträdde sin tjänst enligt artikel 7.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna,

förplikta kommissionen att till sökanden betala dagtraktamente, bosättningsbidrag och resekostnader i samband med att hon tillträdde sin tjänst, jämte ränta från den dag då dessa belopp skulle ha betalats enligt bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, före detta tjänsteman vid utrikesministeriet i Budapest, Ungern, var utsänd som diplomat vid Ungerns ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel under fyra år. Hon tillträdde sedan en tjänst som provanställd tjänsteman vid kommissionen i Bryssel.

I mars 2005 ansökte hon om dagtraktamente och bosättningsbidrag samt om ersättning för resekostnader i samband med att hon tillträdde sin tjänst. Kommissionen avslog denna ansökan.

Sökanden gör gällande att hon under sin tillfälliga befattning fortfarande avlönades av sin ungerska arbetsgivare och att hennes hemvist och ekonomiska intressen fortfarande fanns i Ungern. I Bryssel bodde hon dessutom i en möblerad lägenhet som hennes arbetsgivare ställt till hennes förfogande.

Sökanden gör gällande att det redan har slagits fast i rättspraxis1 att en tjänsteman har rätt till den ovannämnda ersättningen och bidragen när tjänstemannen bodde på anställningsorten omedelbart innan han tillträdde sin tjänst på grund av en sådan tillfällig befattning.

____________

1 - Dom av den 12 december 1996 i mål T-137/95, Mozzaglia mot kommissionen (REG 1995, s. I-A-619 och s. II-1657)