Language of document :

Sag anlagt den 13. april 2006 - Sundholm mod Kommissionen

(Sag F-42/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at artikel 12 i Kommissionens afgørelse af 3. marts 2004 om de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43 er ulovlig.

Annullation af afgørelsen om udfærdigelse af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2004.

Kommissionen tilpligtes på dette tidspunkt af proceduren at betale 1 EUR i erstatning for den ikke-økonomiske skade.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet først anført, at ændringerne af de almindelige gennemførelsesbestemmelser tilsidesætter retssikkerhedsprincippet og tjenestemænds ret til karriere, idet reglerne for bedømmelse af fortjenester er blevet ændret i løbet af bedømmelsesperioden.

Sagsøgeren har dernæst anført, at de almindelige gennemførelsesbestemmelser og begrundelsespligten er tilsidesat. Trods ændringen af sagsøgerens arbejdsopgaver og den manglende præcise og definitive fastsættelse af mål og bedømmelseskriterier blev bemærkningerne i sagsøgerens karriereudviklingsrapport nærmere bestemt overført til hendes karriereudviklingsrapport 2004, uden overholdelse af de i de almindelige gennemførelsesbestemmelser fastsatte betingelser for en sådan overførsel.

Sagsøgeren har endelig anført, at den anfægtede afgørelse er behæftet med et åbenbart urigtigt skøn, og at der foreligger uoverensstemmelser mellem de tildelte points og bemærkningerne.

____________