Language of document :

13. aprillil 2006. aastal esitatud hagi - Sundholm versus komisjon

(Kohtuasi F-42/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Asa Sundholm (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada komisjoni 3. märtsi 2004. aasta otsuse personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete kohta, artikkel 12 õigusvastaseks;

tühistada otsus, millega kinnitati hageja karjääriarengu aruanne perioodi 1. jaanuar 2004-31. detsember 2004 kohta;

mõista kostjalt välja menetluse käesolevas staadiumis moraalne kahju 1 euro;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks väidab hageja kõigepealt, et üldiste rakendussätete muudatused kahjustavad õiguskindluse põhimõtet ja ametnike edasijõudmist ametikohal, kuna teenete hindamise reegleid on hindamisperioodi ajal muudetud.

Teiseks tugineb hageja üldiste rakendussätete ja põhjendamiskohustuse rikkumisele. Vaatamata hageja tööülesannete muutmisele ning täpsete ja lõplike hindamiseesmärkide ja -kriteeriumite puudumisele kopeeriti tema 2003. aasta karjääriarengu aruandes sisalduvad kommentaarid 2004. aasta aruandesse, arvestamata üldistes rakendussätetes korduva hindamise jaoks ettenähtud tingimusi.

Viimasena väidab hageja, et vaidlustatud otsuses on tehtud ilmne hindamisviga ning selles antud hinded ja kommentaarid on omavahel vastuolus.

____________