Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2006 r. - Sundholm przeciwko Komisji

(Sprawa F-42/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Asa Sundholm (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności art. 12 decyzji Komisji z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego;

uchylenie decyzji zawierającej sprawozdanie z przebiegu kariery skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;

zasądzenie od Komisji, na tym etapie postępowania, kwoty 1 EUR tytułem zadośćuczynienia;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi po pierwsze, że zmiana ogólnych przepisów wykonawczych stanowi naruszenie zasady pewności prawa oraz ekspektatywy rozwoju kariery, ponieważ zasady oceny zasług zostały zmienione w trakcie okresu podlegającego ocenie.

Ponadto skarżąca podnosi naruszenie ogólnych przepisów wykonawczych oraz obowiązku uzasadnienia. W szczególności, nie uwzględniając zmiany obowiązków skarżącej i wobec braku precyzyjnego i ostatecznego określenia celu i kryteriów oceny, uwagi w sprawozdaniu z przebiegi kariery skarżącej za rok 2003 zostały jej zdaniem skopiowane do sprawozdania z przebiegi kariery skarżącej za rok 2004, bez poszanowania wymogów dotyczących utrzymania oceny, określonych w ogólnych przepisach wykonawczych.

W końcu skarżąca twierdzi, że zaskarżona decyzja zawiera oczywisty błąd w ocenie i niespójność pomiędzy przyznanymi ocenami a uwagami do nich.

____________