Language of document :

Žaloba podaná 13. apríla 2006 - Sundholm/Komisia

(Vec F-42/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Asa Sundholm (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

vyhlásiť za protiprávny článok 12 rozhodnutia Komisie z 3. marca 2004 o všeobecných vykonávacích ustanoveniach k článku 43 služobného poriadku (VVU),

zrušiť rozhodnutie týkajúce sa správy o hodnotení služobného postupu (SHSP) žalobcu za obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004,

zaviazať žalovanú, aby v tomto štádiu konania uhradil sumu 1 euro za morálnu ujmu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca najprv uvádza, že zmeny VVU tým, že došlo k zmenám pravidiel pre posudzovanie zásluh v priebehu hodnotiaceho obdobia, zasahujú do zásady právnej istoty a do perspektívy služobného postupu úradníkov.

Žalobca ďalej uplatňuje porušenie VVU a povinnosti odôvodnenia. Najmä to, že napriek zmene úloh žalobcu a neexistencii presného a konečného stanovenia cieľov a hodnotiacich kritérií, boli komentáre v jeho SHSP 2003 prevzaté do jeho SHSP 2004, bez toho, aby sa dodržali podmienky stanovené vo VVU pre ich predĺženie.

Nakoniec žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je postihnuté zjavne nesprávnym posúdením a nekoherentnosťou medzi pridelenými známkami a komentármi.

____________