Language of document :

Žaloba podaná dne 21. prosince 2005 - Nanbru v. Evropský parlament

(Věc F-127/05)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Nicole-Kiwi Nanbru (Brusel, Belgie) (zástupce: G. Vandersanden, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2005, oznámené žalobkyni dne 3. května 2005, týkající se nového oznámení o stanovení jejích nároků na starobní důchod ode dne 1. ledna 2005;

navrátit žalobkyni její nárok na důchod tak, jak byl upřesněn pevnými, souhlasnými a ověřenými údaji poskytnutými písemně (e-mailem nebo zprávou) a potvrzenými ústně GŘ pro personál Evropského parlamentu, a přiznat jí částku navýšenou o 634,40 eur měsíčně až do uplynutí jejího starobního důchodu;

nahradit nemajetkovou újmu vzniklou žalobkyni, přičemž tato újma je odhadnuta ex aequo et bono a dočasně na 250 000 eur.

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, která byla dočasnou zaměstnankyní Evropského parlamentu a je ode dne 1. ledna 2005 v důchodu napadá rozhodnutí uvedeného orgánu snížit výši jejího důchodu vzhledem k částce, která jí byla oznámena v době, kdy zvažovala možnost odejít do důchodu, a popřípadě požádat o převod nároků na důchod získaných v Belgii do systému Společenství.

Co se týče návrhu na zrušení, žalobkyně uplatňuje, že i když je možné, aby správní orgán nahradil protiprávní rozhodnutí, v projednávaném případě nebylo nové rozhodnutí, kterým se stanoví nižší úroveň nároků na důchod žalobkyně, než byla úroveň stanovena dříve, přijato v přiměřené lhůtě. Za těchto podmínek nebylo respektováno očekávání, ze kterého mohla žalobkyně legitimně vycházet ohledně výše svého důchodu.

Nemajetková újma vyplývá z veškerých pochybení, kterých se Evropský parlament v průběhu této věci dopustil.

____________