Language of document :

Sag anlagt den 21. december 2005 - Nanbru mod Europa-Parlamentet

(Sag F-127/05)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nicole-Kiwi Nanbru (Bruxelles, Belgien) (ved avocat G. Vandersanden)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2005, meddelt sagsøgeren den 3. maj 2005, om ny meddelelse om fastsættelse af hendes pensionsrettigheder fra den 1. januar 2005.

Sagsøgeren genindsættes i sine pensionsrettigheder, således som disse blev præciseret for hende ved sikre, samstemmende og kontrollerede tal fremlagt skriftligt (mails eller skrivelser) og bekræftet mundtligt af Europa-Parlamentets GD Personale, og tildeles et udligningsbeløb på 634,40 EUR pr. måned indtil udløbet af hendes alderspension.

Sagsøgeren tilkendes en erstatning for det lidte ikke-økonomiske tab, idet dette tab efter billighed og foreløbigt er opgjort til 250 000 EUR.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som var midlertidigt ansat ved Europa-Parlamentet og som gik på pension den 1. januar 2005, har anfægtet nævnte institutions afgørelse om at nedsætte størrelse af hendes pension i forhold til det beløb, hun blev oplyst på det tidspunkt, hvor hun vurderede muligheden for at gå på pension og for i givet fald at anmode om, at de pensionsrettigheder, hun havde optjent i Belgien, blev overført til Fællesskabernes ordning.

Sagsøgeren har for så vidt angår påstanden om annullation anført, at selv om det er muligt for en administrativ myndighed at erstatte en ulovlig afgørelse, er den nye afgørelse om fastsættelse af sagsøgerens pensionsrettigheder til et lavere niveau end det, der tidligere var fastsat, i det foreliggende tilfælde ikke truffet inden for en rimelig frist. Under disse omstændigheder er det tillidsforhold, hvorpå sagsøgeren berettiget kunne basere sig med hensyn til størrelsen af hendes pension, brudt.

Hvad angår det ikke-økonomiske tab følger dette af samtlige de fejl, Europa-Parlamentet har begået under hele sagsforløbet.

____________