Language of document :

Beroep ingesteld op 21 december 2005 - Nanbru tegen Europees Parlement

(Zaak F-127/05)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Nicole-Kiwi Nanbru (Brussel, België) (vertegenwoordiger: G. Vandersanden, advocaat)

Verweerder: Europees Parlement

Conclusies van verzoekster

nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement van 28 april 2005, haar ter kennis gebracht op 3 mei 2005, houdende nieuw bericht van vaststelling van haar rechten op ouderdomspensioen met ingang van 1 januari 2005;

herstel in haar pensioenrechten zoals die haar in vaststaande, onderling overeenstemmende en gecontroleerde cijfers door het DG Personeel van het Europees Parlement schriftelijk (via e-mail of notities) waren verstrekt en mondeling waren bevestigd, door haar maandelijks het verschil van 634,40 EUR toe te kennen totdat haar ouderdomspensioen afloopt;

vergoeding van de door haar geleden morele schade, ex aequo et bono en voorlopig vastgesteld op 250 000 EUR;

verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster, tijdelijk functionaris van het Europees Parlement en sinds 1 januari 2005 met pensioen, komt op tegen het besluit van die instelling om het bedrag van haar pensioen te verlagen vergeleken met het bedrag dat haar was meegedeeld toen zij overwoog of het opportuun zou zijn om met pensioen te gaan en in voorkomend geval te verzoeken om de overdracht naar het gemeenschapsstelsel van haar in België verworven pensioenrechten.

Aangaande het verzoek tot nietigverklaring stelt verzoekster dat, ook al is het voor een administratieve instantie mogelijk om een onwettig besluit te vervangen, in casu het nieuwe besluit tot vaststelling van haar pensioenrechten op een lager niveau dan tevoren voorzien niet binnen een redelijke termijn is genomen. Derhalve is het vertrouwen geschonden waarop zij zich mocht baseren voor het bedrag van haar pensioen.

De morele schade vloeit voort uit het geheel van fouten die het Europees Parlement tijdens de gehele procedure heeft begaan.

____________