Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2005 r. − Nanbru przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-0127/05)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicole-Kiwi Nanbru (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciel: G. Vandersanden, avocat]

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r., o której skarżąca została powiadomiona w dniu 3 maja 2005 r., dotyczącej nowego ustalenia uprawnień emerytalnych począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.;

przywrócenie uprawnień emerytalnych skarżącej, które zostały jej przedstawione pisemnie za pomocą ustalonych, zgodnych i sprawdzonych liczb (za pośrednictwem poczty elektronicznej i na piśmie) i potwierdzone ustnie przez Dyrekcję Generalną ds. Kadr Parlamentu Europejskiego, przyznając jej różnicę w wysokości 634,40 EUR miesięcznie aż do chwili wygaśnięcia uprawnień emerytalnych;

zadośćuczynienie krzywdy doznanej przez skarżącą ocenionej ex aequo et bono tymczasowo na 250 000 EUR;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, członek personelu tymczasowego Parlamentu Europejskiego na emeryturze od dnia 1 stycznia 2005 r., sprzeciwia się wydanej przez tę instytucję decyzji ograniczającej wysokość jej świadczenia emerytalnego w porównaniu z wysokością, którą wskazano jej wówczas, gdy oceniała celowość przejścia na emeryturę i wniesienia, w odpowiednim przypadku, o przeniesienie swych uprawnień emerytalnych nabytych w Belgii do systemu wspólnotowego.

W zakresie wniosku o uchylenie, skarżąca zauważa, że nawet gdyby administracja mogła zastąpić niezgodną z prawem decyzję nową decyzją ustalającą uprawnienia emerytalne skarżącej na niższym poziomie niż przewidziany niegdyś, to i tak nowa decyzja w niniejszym przypadku nie została wydana w rozsądnym terminie. W tych okolicznościach, oczekiwania co do wysokości świadczenia emerytalnego, na których skarżąca mogła się zasadnie opierać zostały naruszone.

Co do krzywdy, to wynika on ze wszystkich błędów popełnionych przez Parlament Europejski w trakcie tej sprawy.

____________