Language of document :

Žaloba podaná 21. decembra 2005 - Nanbru/Európsky parlament

(Vec F-127/05)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nicole-Kiwi Nanbru (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: G. Vandersanden, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2005, ktoré bolo žalobkyni doručené 3. mája 2005, týkajúce sa nového oznámenia o stanovení jej nároku na starobný dôchodok od 1. januára 2005,

priznať žalobkyni nárok na dôchodok, tak ako ho spresnili nesporné, súhlasné a kontrolované údaje, ktoré personálne GR Európskeho parlamentu uviedlo písomne (správy elektronickej pošty a oznámenia) a potvrdilo ústne, a teda jej vymerať sumu zvýšenú o 634,40 EUR mesačne až do ukončenia poberania starobného dôchodku,

nahradiť nemajetkovú ujmu, ktorú žalobkyňa utrpela, pričom túto ujmu hodnotí ex aequo et bono a predbežne na 250 000 EUR,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, dočasná zamestnankyňa Európskeho parlamentu na dôchodku od 1. januára 2005, napáda rozhodnutie uvedenej inštitúcie o znížení sumy jej dôchodku v porovnaní so sumou, ktorá jej bola uvedená v čase, keď hodnotila možnosť odchodu do dôchodku a prípadne požiadať o prevod svojho nároku na dôchodok nadobudnutého v Belgicku do systému Spoločenstva.

Pokiaľ ide o návrh na zrušenie, žalobkyňa tvrdí, že aj keď je možné, aby správny orgán nahradil nezákonné rozhodnutie, v prejednávanej veci nebolo nové rozhodnutie o stanovení nároku na dôchodok žalobkyne v nižšej výške, ako bola predtým ustanovená, vydané v primeranej lehote. Za týchto podmienok bola popretá dôvera, o ktorú sa žalobkyňa mohla legitímne opierať vo vzťahu k sume jej dôchodku.

Čo sa týka nemajetkovej ujmy, vyplýva zo súhrnu chýb, ktorých sa Európsky parlament dopustil v celom priebehu veci.

____________