Language of document :

Talan väckt den 21 december 2005 - Nicole-Kiwi Nanbru mot Europaparlamentet

(mål F-127/05)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicole-Kiwi Nanbru (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten G. Vandersanden)

Svarande: Europaparlamentet

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 28 april 2005 som delgavs sökanden den 3 maj 2005 om ett nytt meddelande om fastställelse av dennes ålderspensionsrättigheter från den 1 januari 2005,

återställa sökandens pensionsrättigheter så som dessa fastställdes i fasta, överensstämmande och kontrollerade belopp, som meddelats skriftligen (genom elektronisk post eller meddelande) och bekräftats muntligen av GD personal vid Europaparlamentet, enligt vilka sökanden beviljades ett differentiellt belopp om 634,40 EUR i månaden fram till dess hans ålderspension löpte ut,

ersätta sökandens ideella skada, vilken i överensstämmelse m. rätt och billighet ex aequo et bono tills vidare uppskattats till 250 000 EUR,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som sedan den 1 januari 2005 är pensionerad tillfälligt anställd vid Europaparlamentet, har invänt mot denna institutions beslut att sänka hans pensionsbelopp i jämförelse med det belopp som han fick uppgift om när han bedömde möjligheten att gå i pension och att i förekommande fall begära överföring av de pensionsrättigheter han förvärvat i Belgien till gemenskapssystemet.

Sökanden har, med avseende på yrkandet om ogiltigförklaring, hävdat att även om det vore möjligt för en administrativ myndighet att ersätta ett rättsstridigt beslut, i förevarande fall det nya beslutet om fastställelse av sökandens pensionsrättigheter till lägre belopp än vad som angetts tidigare, har detta inte gjorts inom rimlig frist. Under dessa förhållanden har de förväntningar som det varit berättigat för sökanden att grunda sig på åsidosatts.

Den ideella skadan följer av samtliga fel Europaparlamentet begått under ärendets gång.

____________