Language of document :

Žaloba podaná dne 20. prosince 2005 - Adolf a další v. Komise

(Věc F-128/05)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Claude Adolf a další (zástupci: L. Levi a G. Vandersanden, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobců

prohlásit žalobu za přípustnou a opodstatněnou, a to včetně námitky protiprávnosti, kterou obsahuje,

v důsledku toho zrušit důchodové pásky žalobců z března 2005 s účinkem použití opravného koeficientu na úroveň hlavního města jejich země trvalého bydliště nebo přinejmenším opravného koeficientu takové povahy, která přiměřeně odráží rozdíly v životních nákladech v místech, kde jsou žalobci nuceni hradit své náklady, a která tak odpovídá zásadě ekvivalence,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci v této věci jsou všichni úředníky, kteří odešli do důchodu před 1. květnem 2004. Napadají přechodný režim, který byl v očekávání zrušení opravných koeficientů zaveden nařízením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství1, jelikož uvedený režim se zakládá na novém výpočtu opravných koeficientů pro důchody, který se nebude nadále počítat ve vztahu k hlavnímu městu, ale pouze podle průměrných životních nákladů v členském státě, ve kterém osoba, která má nárok na důchod prokáže, že má svůj hlavní pobyt.

Na podporu svých tvrzení žalobci nejprve uplatňují, že výše uvedené nařízení se zakládá na nesprávném odůvodnění, jelikož ani zvýšená integrace Společenství, ani svoboda pohybu a pobytu, ani těžkosti při ověření skutečného místa pobytu důchodců nemohou být základem dotčeného přechodného režimu.

Žalobci v projednávaném případě dále uplatňují porušení zásad rovnosti zacházení, právní jistoty, zpětné účinnosti nabytých práv a ochrany legitimního očekávání.

____________

1 - Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1.