Language of document :

20. detsembril 2005 esitatud hagi - Adolf jt versus komisjon

(Kohtuasi F-128/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Claude Adolf ja teised (esindajad: advokaadid L. Levi ja G. Vandersanden)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks, sh ka selles sisalduva õigusvastasuse väite osas;

sellest tulenevalt tühistada hagejate 2005. aasta märtsikuu pensionilehed ja kohaldada paranduskoefitsienti nende elukohariigi pealinna tasemel või vähemalt sellist paranduskoefitsienti, mis peegeldab adekvaatselt elukalliduse vahet paigus, kus hagejad oma kulutusi kannavad, ning mis vastab seega võrdväärsuse põhimõttele.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva kohtuasja hagejad on kõik enne 1. maid 2004 pensionile jäänud ametnikud. Nad vaidlustavad nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrusega (CE, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi1, paranduskoefitsientide tühistamiseni kehtestatud üleminekukorra, sest nimetatud kord põhineb "pensioni" paranduskoefitsientide uuel arvutamisel, mis ei ole enam seotud pealinnaga, vaid üksnes keskmise elukallidusega liikmesriigis, kus on pensionisaaja tõestatud põhielukoht.

Oma nõuete toetuseks väidavad hagejad kõigepealt, et viidatud määrus põhineb vääradel põhjendustel, kuna ei ühenduse süvenenud koostöö, liikumisvabadus ja vabadus asuda elama ega pensionäride tegeliku elukoha kontrollimise raskus ei saa olla asjaomase üleminekukorra aluseks.

Seejärel tõstavad hagejad esile võrdse kohtlemise, õiguskindluse, omandatud õiguste tagasiulatuvuse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtete rikkumise antud asjas.

____________

1 - ELT L 124, 27.4.2004, lk 1.