Language of document :

Kanne 20.12.2005 - Adolf ym. v. komissio

(Asia F-128/05)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Claude Adolf ym. (edustajat: asianajajat L. Levi ja G. Vandersanden)

Vastaajat: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kanteen tutkittavaksi ottaminen ja perustelluksi toteaminen, mukaan lukien siihen sisältyvä lainvastaisuusväite,

tästä johtuen maaliskuuta 2005 koskevien kantajien eläkekuittien kumoaminen niin, että sovelletaan kantajien asuinvaltion pääkaupungin mukaista korjauskerrointa, tai ainakin korjauskerrointa, joka heijastaa asianmukaisesti elinkustannusten eroja niissä paikoissa, joissa kantajille oletetaan syntyvän kuluja, ja joka näin ollen on vastaavuusperiaatteen mukainen,

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämän asian kantajat ovat kaikki ennen 1.5.2004 eläkkeelle jääneitä virkamiehiä. He riitauttavat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/20041 korjauskerrointen poistamista odottaessa käyttöön otetun siirtymäjärjestelmän siltä osin kuin kyseinen järjestelmä perustuu korjauskertoimen "eläkkeet" uuteen laskentatapaan; sitä ei enää lasketa suhteessa pääkaupunkiin, vaan sen jäsenvaltion keskimääräisten elinkustannusten perusteella, jossa eläkkeensaajan pääasiallinen asuinpaikka on.

Väitteidensä tueksi kantajat väittävät ensiksi, että edellä mainittu asetus perustuu virheelliseen perusteluun, koska kyseisen siirtymäjärjestelmän perustana ei voi olla lisääntynyt integraatio yhteisössä, liikkumis- ja oleskeluvapaus, eikä vaikeus tarkistaa eläkkeensaajien tosiasiallista asuinpaikkaa.

Kantajat väittävät tämän jälkeen, että nyt esillä olevassa asiassa loukataan yhdenvertaisen kohtelun, oikeusvarmuuden, saavutettujen oikeuksien ja luottamuksensuojan periaatetta.

____________

1 - EUVL 124, 27.4.2004, s. 1.