Language of document :

2005. december 20-án benyújtott kereset - Adolf és társai kontra Bizottság

(F-128/05. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Claude Adolf és társai (képviselők: L. Levi és G. Vandersanden ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak, beleértve az abban foglalt jogellenességi kifogást;

következésképpen, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek 2005. márciusi nyugdíjkimutatását azzal, hogy a lakóhelyük szerinti ország fővárosának szintjét elérő korrekciós együtthatót alkalmaz, vagy legalábbis olyan korrekciós együtthatót, amely megfelelőképpen tükrözi a megélhetési költségek különbségét azokban a helységekben, ahol a felperesek kiadásai feltehetőleg felmerülnek, annak érdekében, hogy a nyugdíjértesítők megfeleljenek az egyenértékűség elvének;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen ügy felperesei valamennyien 2004. május 1-je előtt nyugdíjba vonult tisztviselők. Vitatják az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel1 a korrekciós együtthatók eltörléséig bevezetett átmeneti rendszert, amennyiben ez a rendszer a nyugdíjra vonatkozó korrekciós együtthatók új kiszámítási módján alapul, amelyet immár nem azon ország fővárosának értékviszonyai alapján számolnak, amelyben a nyugdíjas igazoltan lakóhelyet létesített, hanem az ebben az országban mért átlagos megélhetési költségek alapján.

Igényeik alátámasztására a felperesek először is arra hivatkoznak, hogy az említett rendelet hibás indokoláson alapul, amennyiben sem a Közösség megnövekedett integrációja, sem a személyek szabad mozgása és tartózkodása, sem pedig a nyugdíjasok tényleges lakóhelye ellenőrzésének nehézsége nem szolgálhat a szóban forgó átmeneti rendszer alapjául.

A felperesek ezen kívül az egyenlő bánásmód, a jogbiztonság, a szerzett jogok visszamenőleges hatálya és bizalomvédelem elvének megsértésére hivatkoznak.

____________

1 - HL L 124., 2004.4.27., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 130. o.