Language of document :

Žaloba podaná 20. decembra 2005 - Adolf a i./Komisia

(Vec F-128/05)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Claude Adolf a iní (v zastúpení: L. Levi a G. Vandersanden, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

vyhlásiť, že žaloba je prípustná a dôvodná, a to vrátane námietky nezákonnosti, ktorú obsahuje,

v dôsledku toho zrušiť výkazy dôchodkov žalobcov z marca 2005, a uplatniť opravný koeficient úrovne hlavného mesta krajiny ich pobytu alebo prinajmenšom opravný koeficient, ktorý by mohol primerane odrážať rozdiely v životných nákladoch v miestach, kde by žalobcovia mali uskutočňovať ich výdavky, a teda mohol zodpovedať zásade primeranosti,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Všetci žalobcovia v tejto veci sú úradníci, ktorí odišli do dôchodku pred 1. májom 2004. Spochybňujú prechodný režim, ktorý bol do času zrušenia opravných koeficientov zavedený nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev1, v rozsahu, v akom sa uvedený režim zakladá na novom výpočte opravných koeficientov "dôchodku", ktoré sa už nevypočítavajú v pomere k hlavnému mestu, ale podľa priemerných životných nákladov v členskom štáte, v ktorom poberateľ starobného dôchodku preukáže, že má trvalý pobyt.

Na podporu svojich návrhov žalobcovia predovšetkým tvrdia, že už citované nariadenie je založené na nesprávnom odôvodnení, keďže prehlbujúca sa integrácia Spoločenstva, sloboda pohybu a pobytu, ani obťažnosť overenia skutočného miesta pobytu dôchodcov nemôžu predstavovať základ pre predmetný prechodný režim.

Žalobcovia ďalej tvrdia, že v prejednávanej veci došlo k porušeniu zásad rovnakého zaobchádzania, právnej istoty, retroaktivity nadobudnutých práv a ochrany legitímnej dôvery.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1.