Language of document :

Sag anlagt den 23. december 2005 - Merglova mod Kommissionen

(Sag F-129/05)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Eva Merglova (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues og Y. Minatchy)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Sagen fremmes til realitetsbehandling.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 15. september 2005 om afslag på sagsøgerens klage.

Der foretages en ny klassificering af sagsøgerens lønklasse til lønklasse C*3 eller C*2, med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2004.

Subsidiært anmodes Kommissionen om at anerkende, at sagsøgeren er forfremmelsesværdig til lønklasse C*3 eller C*2 i forbindelse med næste forfremmelsesår, og Kommissionen tilpligtes at erstatte det tab, sagsøgeren har lidt som følge af ikke at været blevet indplaceret i lønklasse C*2 eller C*3 fra den 1. maj 2004.

Kommissionen tilpligtes under alle omstændigheder at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen og som blev ansat efter ændringen af vedtægten, men opført på reservelisten efter en udvælgelsesprøve offentliggjort før nævnte reform, har anført, at artikel 2 i vedtægtens bilag XIII, i henhold til hvilken hun blev indplaceret i lønklasse C*1, er ulovlig.

Sagsøgeren har til støtte for ulovlighedsindsigelsen først anført, at der er sket tilsidesættelse af princippet om ækvivalens mellem den tidligere og den nye karrierestruktur, et princip, der er stadfæstet i vedtægtens artikel 6. Sagsøgerens karriere forsinkes som følge af hendes indplacering i lønklasse C*1.

Sagsøgeren er ligeledes af den opfattelse, at hun er blevet genstand for en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet i forhold til hendes kolleger i lønklasse C4 eller C5, som er blevet forfremmet før den 1. maj 2004.

Sagsøgeren har endelig anført, at der er sket tilsidesættelse af den berettigede forventning, hun var blevet bibragt hvad angår den omstændighed, at den nye karrierestruktur ikke ville medføre en forringelse af hendes arbejdsvilkår, at hendes velerhvervede rettigheder er tilsidesat, samt at der foreligger magtfordrejning.

____________