Language of document :

23. detsembril 2005 esitatud hagi - Merglova versus komisjon

(Kohtuasi F-129/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Eva Merglova (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, Y. Minatchy)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada hagi vastuvõetavaks;

tühistada ametisse nimetava asutuse 15. septembri 2005. aasta otsus, millega lükati hageja kaebus tagasi;

määrata hageja palgaaste ümber palgaastmeks C*3 või C*2 tagasiulatuvalt alates 1. maist 2004;

teise võimalusena nõuda, et komisjoni tunnustaks järgmise edutamise käigus hageja kõlblikkust palgaastmele C*3 või C*2 ja mõista komisjonilt välja hüvitis kahju eest, mis hageja kandis seetõttu, et alates 1. maist 2004 ei määratud teda palgaastmele C*2 või C*3;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjoni ametnikuna töötav hageja, kes võeti teenistusse personalieeskirjade reformi järgselt, kuid kes kanti enne nimetatud reformi avaldatud konkursi reservnimekirja, väidab, et personalieeskirjade XIII lisa artikkel 2, mille kohaselt teda määrati palgaastme C*1 järku 2, on õigusvastane.

Õigusvastasust puudutava väite toetuseks väidab hageja esiteks seda, et rikutud on personalieeskirjade artiklis 6 sätestatud uute ja vanade karjääristruktuuride samaväärsuse põhimõtet. Hageja karjäär on nimelt seetõttu aeglustunud, et ta määrati palgaastmele C*1.

Hageja leiab veel, et võrreldes palgaastmel C*4 või C*5 olevate kolleegidega, keda enne 1. maid 2004 edutati, on tema suhtes rikutud võrdse kohtlemise põhimõtet.

Lõpuks tugineb hageja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisele, kuivõrd uue karjääristruktuuride puhul ei pidanud tema töötingimused halvenema, talle antud õiguste rikkumisele ja võimu kuritarvitamisele.

____________