Language of document :

Kanne 23.12.2005 - Merglova v. Komissio

(Asia F-129/05)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Eva Merglova (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja Y. Minatchy)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kanne on otettava tutkittavaksi.

Nimittävän viranomaisen 15.9.2005 tekemä päätös, jolla kantajan valitus hylättiin, on kumottava.

Kantajan palkkaluokka on luokiteltava uudelleen luokaksi C*3 tai C*2 taannehtivasti 1.5.2004 lukien.

Toissijaisesti komission on seuraavalla ylennyskierroksella katsottava kantajan olevan ylennyskelpoinen palkkaluokkaan C*3 tai C*2 ja komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutunut vahinko, joka on johtunut siinä, ettei hän ole luokiteltu palkkaluokkaan C*2 tai C*3 1.5.2004 lukien.

Vastaaja on joka tapauksessa velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komission virkamiehenä työskentelevä kantaja, joka otettiin palvelukseen henkilöstösääntöjen uudistamisen jälkeen mutta merkittiin ennen uudistamista julkistetun kilpailun varallaololuetteloon, vetoaa henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan, jonka nojalla hänet oli luokiteltu palkkaluokkaan C*1 palkkatasolle 2, lainvastaisuuteen.

Lainvastaisuusväitteensä tueksi kantaja vetoaa ensinnäkin vanhan ja uuden urarakenteen vastaavuutta koskevan periaatteen, josta säädetään henkilöstösääntöjen 6 artiklassa, loukkaamiseen. Kantajan urakehitys on nimittäin hidastunut sen vuoksi, että hänet on luokiteltu palkkaluokkaan C*1.

Kantaja katsoo myös, että hänen osaltaan on loukattu yhdenvertaisuusperiaatetta suhteessa hänen palkkaluokkaan C4 tai C5 kuuluviin virkatovereihinsa, jotka oli ylennetty ennen 1.5.2004.

Lopuksi kantaja nojautuu hänen perustellun luottamuksensa loukkaamiseen siltä osin kuin uuden urarakenteen ei pitänyt johtaa hänen työehtojensa huonontumiseen sekä hänen saavutettujen oikeuksiensa loukkaamiseen ja harkintavallan väärinkäyttöön.

____________