Language of document :

Prasība, kas celta 2005. gada 23. decembrī - Merglova pret Komisiju

(lieta F-129/05)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eva Merglova (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un Y. Minatchy, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 15. septembra lēmumu, ar kuru tā noraida prasītājas sūdzību;

atzīt prasītājas pakāpes jaunu kvalifikāciju uz C*3 vai C*2 pakāpi ar atpakaļejošu datumu no 2004. gada 1. maija;

pakārtoti, pieprasīt Komisijai, lai tā atzīst prasītājas tiesības tikt paaugstinātai uz C*3 vai C*2 pakāpi nākošajā paaugstināšanā un piespriest Komisijai kompensēt zaudējumus, ko prasītāja cietusi tā fakta dēļ, ka viņai netika piešķirta C*2 vai C*3 pakāpe, sākot no 2004. gada 1. maija;

un, jebkurā gadījumā, piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, Komisijas ierēdne, kas pieņemta darbā pēc Civildienesta noteikumu reformas, taču tika iekļauta pirms minētās reformas publicēta konkursa rezerves sarakstā, atsaucas uz Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. panta prettiesiskumu, kura piemērošanas rezultātā viņai tika piešķirts C*1 pakāpes 2. līmenis.

Pamatojot prettiesiskuma izņēmuma raksturu, prasītāja vispirms apgalvo, ka ir pārkāpts vienlīdzības princips starp iepriekšējo un jauno karjeras struktūru, princips, kas ir ietverts Civildienesta noteikumu 6. pantā. Prasītājas karjeras izaugsme ir daudz lēnāka, jo viņai tika piešķirta C*1 pakāpe.

Prasītāja uzskata, ka viņa ir cietusi arī no vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpuma salīdzinājumā ar saviem C4 un C5 pakāpes kolēģiem, kas tika paaugstināti amatā pirms 2004. gada 1. maija.

Visbeidzot prasītāja atsaucas uz tiesiskās paļāvības principa pārkāpumu, kas viņai lika paļauties uz faktu, ka jaunā karjeras struktūra neradīs darba nosacījumu pasliktināšanos, uz iegūto tiesību pārkāpumu un uz pilnvaru nepareizu izmantošanu.

____________