Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2005 r. - Merglova przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-129/05)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eva Merglova (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: S. Rodrigues, Y. Minatchy, avocats]

Strona pozwana: Komisji Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie dopuszczalności skargi;

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 15 września 2005 r. oddalającej zażalenie skarżącej;

orzeczenie zmiany zakwalifikowania skarżącej do grupy zaszeregowania C*3 albo C*2 ze skutkiem wstecznym od dnia 1 maja 2004 r.;

ewentualnie, zobowiązanie Komisji do uznania praw skarżącej do awansu do grupy zaszeregowania C*3 albo C*2 w ramach najbliższego postępowania w sprawie awansów i zasądzenie od Komisji odszkodowania za szkody poniesione przez skarżącą w związku z niezaszeregowaniem jej do grupy zaszeregowania C*3 albo C*2 od dnia 1 maja 2004 r.;

w każdym przypadku obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, będąca urzędnikiem Komisji, która została zatrudniona po wprowadzeniu w życie reformy regulaminu pracowniczego, lecz wpisana na listę rezerwową konkursu ogłoszonego przed wejściem w życie tej reformy, podnosi niezgodność z prawem art. 2 załącznika XIII do tego regulaminu, zgodnie z którym została ona zaszeregowana do grupy zaszeregowania C*1 szczebel kariery 2.

W uzasadnieniu podniesionego przez nią zarzutu niezgodności z prawem skarżąca podnosi po pierwsze naruszenie wyrażonej w art. 6 regulaminu zasady równoważności pomiędzy starymi i nowymi strukturami kariery. Otóż kariera skarżącej została zahamowana poprzez zaszeregowanie jej do grupy zaszeregowania C*1.

Skarżąca stwierdza ponadto, że jest ofiarą naruszenia zasady równego traktowania w porównaniu z urzędnikami należącymi do grup zaszeregowania C*4 lub C*5, którzy uzyskali awans przed dniem 1 maja 2004 r.

W końcu skarżąca powołuje się na naruszenie wywołanego u niej uzasadnionego oczekiwania, że nowa struktura kariery nie spowoduje pogorszenia jej warunków pracy, na naruszenie zasady zachowania praw nabytych oraz nadużycie władzy.

____________