Language of document :

Žaloba podaná 23. decembra 2005 - Merglova/Komisia

(Vec F-129/05)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Eva Merglova (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

rozhodnúť, že žaloba je prípustná,

zrušiť rozhodnutie ustanovujúceho orgánu z 15. septembra 2005, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobkyne,

rozhodnúť o zmene platovej triedy žalobkyne na platovú triedu C*3 alebo C*2 a to so spätnou účinnosťou k 1. máju 2004,

subsidiárne, žiadať od Komisie, aby uznala žalobkyňu za spôsobilú na povýšenie do platovej triedy C*3 alebo C*2 pri nasledujúcom povyšovaní, a zaviazať Komisiu na náhradu škody, ktorá žalobkyni vznikla tým, že nebola zaradená do platovej triedy C*2 alebo C*3 od 1. mája 2004,

v každom prípade zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, ako úradníčka Komisie prijatá do zamestnania po reforme Služobného poriadku, avšak zapísaná na rezervnom zozname výberového konania zverejneného pred touto reformou, namieta protiprávnosť článku 2 prílohy XIII Služobného poriadku, na základe ktorého bola zaradená do platovej triedy C*1 platového stupňa 2.

Na podporu svojej námietky protiprávnosti žalobkyňa uvádza najskôr existenciu porušenia zásady rovnocennosti medzi pôvodnou a novou štruktúrou služobného postupu, teda zásady, ktorou sa zaoberá článok 6 Služobného poriadku. Zaradením žalobkyne do platovej triedy C*1 došlo totiž k spomaleniu jej služobného postupu.

Žalobkyňa sa tiež domnieva, že je obeťou porušenia zásady rovnosti zaobchádzania vo vzťahu ku svojim kolegom patriacim do platovej triedy C4 alebo C5, ktorí boli vymenovaní pred 1. májom 2004.

Nakoniec sa žalobkyňa opiera o porušenie zásady legitímnej dôvery, ktorú mala ohľadne skutočnosti, že nová štruktúra služobného postupu nespôsobí zhoršenie jej pracovných podmienok, o porušenie ňou nadobudnutých práv, ako aj o existenciu zneužitia právomoci.

____________