Language of document :

Sag anlagt den 31. december 2005 - Soares mod Kommissionen

(Sag F-130/05)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Carlos Alberto Soares (Bruxelles, Belgien) (ved avocats A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 19. september 2005 om afslag på sagsøgerens ansøgning om genoprettelse af hans karriere.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet påberåbt sig et enkelt anbringende, nemlig tilsidesættelse af principperne om god forvaltningsskik og ligebehandling, samt tilsidesættelse af vedtægtens artikel 45 i den affattelse, der var gældende før den 1. maj 2004.

Sagsøgeren har foreholdt Kommissionen at have forsinket hans karriere, idet den dels ikke har udfærdiget bedømmelsesrapporter for forfremmelsesårene fra 1995 til 2000, dels ikke truffet alle de foranstaltninger, der er egnede til at erstatte det tab, sagsøgeren hævder at have lidt som følge af den manglende udfærdigelse af nævnte bedømmelsesrapporter.

____________