Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 31 grudnia 2005 r. - Soares przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-130/05)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlos Alberto Soares (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji z dnia 19 września 2005 r. w sprawie oddalenia żądania skarżącego zrekonstruowania jego ścieżki kariery zawodowej;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnosi tylko jeden zarzut oparty na naruszeniu zasad prawidłowego zarządzania i dobrej administracji oraz równego traktowania oraz na naruszeniu art. 45 regulaminu pracowniczego w brzmieniu sprzed dnia 1 maja 2004 r.

Skarżący zarzuca Komisji spowolnienie przebiegu jego kariery, ponieważ po pierwsze nie sporządziła ona sprawozdań z oceny na potrzeby postępowań w sprawie awansu w latach 1995-2000, a ponadto nie zastosowała wszystkich dostępnych środków w celu naprawienia szkód, które skarżący poniósł w związku z niesporządzeniem przez nią ww. sprawozdań.

____________