Language of document :

Žaloba podaná 31. decembra 2005 - Soares/Komisia

(Vec F-130/05)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Carlos Alberto Soares (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: A. Coolen, J.-N. Loius, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 19. septembra 2005 o zamietnutí žiadosti žalobcu o rekonštrukciu jeho služobného postupu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby sa žalobca odvoláva na jediný žalobný dôvod vyplývajúci z porušenia zásad riadnej správy a správneho administratívneho postupu, rovnosti zaobchádzania, ako aj porušenia článku 45 Služobného poriadku v znení platnom do 1. mája 2004.

Žalobca vytýka Komisii, že spomalila jeho služobný postup, keďže na jednej strane nevyhotovila hodnotiace správy za obdobie povyšovania 1995 až 2000 a na druhej strane, neprijala všetky opatrenia potrebné na nápravu ujmy, ktorú žalobca, ako tvrdí, utrpel z dôvodu neexistencie vyššie uvedených hodnotiacich správ.

____________