Language of document :

Talan väckt den 31 december 2005 - Soares mot kommissionen

(mål F-130/05)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlos Alberto Soares (Bryssel, Belgien) (ombud: A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal, avocats)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 19 september 2005, genom vilket sökandens begäran om återupprättande av hans karriär avslogs, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund: åsidosättande av principerna om sund förvaltning, om god förvaltningssed och om likabehandling, liksom av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna i dess lydelse före den 1 maj 2004.

Sökanden anser att kommissionen har orsakat en fördröjning i hans karriär, dels genom att inte upprätta betygsrapporter inför befordringsomgångarna åren 1995-2000, dels genom att inte vidta alla åtgärder för att ersätta den skada som sökanden påstår sig ha lidit på grund av att nämnda betygsrapporter inte upprättades.

____________