Language of document :

Kanne 31.1.2006 - Larsen v. komissio

(Asia F-11/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Holger Larsen (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston johtajan 2.3.2005 tekemä päätös, jolla kantajan palkkaa on alennettu 1.5.2005 lukien, on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle asumiskorvausta, johon hänellä oli oikeus myös sen päivän jälkeen, josta lähtien sitä ei ole enää maksettu, Euroopan keskuspankin peruskorkokannan, johon on lisätty kaksi prosenttiyksikköä, mukaan laskettuine hyvityskorkoineen.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka oli määrätty virkamieheksi komission edustustoon Lontooseen, sai henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 14 a artiklan ja asetuksen N:o 6/66/Euratom ja N:o 121/66/ETY nojalla asumiskorvausta 1.10.2002 lukien.1 Koska mainittu artikla kumottiin henkilöstösääntöjen muutoksen yhteydessä, komissio poisti 2.5.2005 tekemällään päätöksellä kantajalta kyseisen korvauksen.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa ensinnäkin henkilöstösääntöjen 62 artiklan ja henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan artiklan rikkomiseen. Hän väittää erityisesti, että vastaaja sovelsi väärin viimeksi mainittua artiklaa hallintopäälliköiden kollegion 14.10.2004 omaksuman sen tulkinnan mukaan, jossa asumiskorvaus jää mainitussa artiklassa säädettyjen siirtymätoimenpiteiden kattamien palkan osien ulkopuolelle. Kantajan mukaan tällainen tulkinta on nimittäin lainvastainen siltä osin kuin sillä alennetaan kyseisessä säännöksessä tarkoitettua nimellisiä tuloja koskevan takuun ulottuvuutta.

Lisäksi kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä loukataan virkamiesten ostovoiman samanarvoisuutta koskevaa periaatetta, sellaisena kuin tämä on vahvistettu henkilöstösääntöjen 64 ja 65 artiklassa.

____________

1 - Niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joiden osalta voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 28 päivänä heinäkuuta 1966 annettu neuvostojen asetus N:o 6/66/EURATOM, 121/66/ETY (EYVL 150, s. 2749).