Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 31. janvārī - Larsen pret Komisiju

(lieta F-11/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Holger Larsen, (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Lois, E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi

atcelt Individuālo nodokļu pārvaldes un likvidācijas biroja direktores 2005. gada 2. marta lēmumu samazināt prasītāja algu sākot ar 2005. gada 1. maiju;

piespriest atbildētājai pārskaitīt prasītājam īres maksas pabalstu, uz kuru viņam bija tiesības, sākot ar dienu, kad tas vairs prasītājam netika pārskaitīts, pieskaitot tam kompensējošos procentus, kas aprēķināti atbilstoši Eiropas centrālās bankas likmei, kam pieskaitīti divi punkti;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, ierēdnis, kas piesaistīts Komisijas pārstāvniecības birojam Londonā, kopš 2002. gada 1. oktobra saņēma īres maksas pabalstu atbilstoši Civildienesta noteikumu VII pielikuma 14.bis pantam un Regulai Nr. 6/66/Euratom un Nr. 121/66/EEK1. Tā kā šis pants Civildienesta noteikumu reformas brīdī ir atcelts, Komisija ar 2005. gada 2. maija lēmumu ir prasītājam minēto pabalstu atņēmusi.

Savu prasību pamatojot, prasītājs vispirms atsaucas uz Civildienesta noteikumu 62. panta pārkāpumu un Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 19. panta pārkāpumu. Viņš īpaši apgalvo, ka atbildētāja nepareizi piemērojusi šo pēdējo pantu atbilstoši Pārvaldes vadītāju kolēģijas 2004. gada 14. oktobrī pieņemtajai interpretācijai, kas izslēdz īres maksas pabalstu no tiem atlīdzības elementiem, uz kuriem attiecas pārejas perioda pasākumi, kuri pievienoti šim pantam. Šāda interpretācija faktiski būtu pretlikumīga, ciktāl tā ierobežo nominālo ienākumu garantiju, ko paredz šī norma.

Turklāt prasītājs uzskata, ka apstrīdētais lēmums pārkāpj ierēdņu pirktspējas vienlīdzības principu, kas paredzēts Civildienesta noteikumu 64. un 65. pantā.

____________

1 - Padomju 1966. gada 28. jūlija Regula Nr. 6/66/Euratom, Nr. 121/66/EEK, ar ko paredz to vietu sarakstu, attiecībā uz kurām var piešķirt īres maksas pabalstu, minētā pabalsta maksimālo apjomu un tā piešķiršanas noteikumus, OV 150, 2749. lpp.